RYOSUKE IWAMOTO  
『POPEYE』:TOKYO COMPLETE GUIDE 2016(No.829)